REGLEMENT STICHTING JAARMARKT INGEN

 

 1. De Jaarmarkt Ingen wordt georganiseerd door de Stichting Jaarmarkt Ingen.
 2. Dit reglement is van toepassing op eenieder die als deelnemer aan de Jaarmarkt Ingen deelneemt.
 3. Tevens zijn alle van overheidswege geldende voorschriften van kracht.
 4. Met “deelnemer” wordt in dit reglement bedoeld het bedrijf of organisatie en zijn personeel dat zich heeft ingeschreven voor de Jaarmarkt Ingen en wiens inschrijving door de Stichting Jaarmarkt Ingen is geaccepteerd.
 5. Aanmelding deelname via ons inschrijfformulier.
 6. Deelname aan de Jaarmarkt Ingen is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag en de schriftelijke bevestiging van de Stichting Jaarmarkt Ingen van acceptatie.
 7. De Stichting Jaarmarkt Ingen behoudt zich het recht voor een deelnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 8. Toewijzing van uw standplaats gaat altijd op aanwijzing van de Stichting Jaarmarkt Ingen.
 9. Bij niet voldoen van het staangeld behoudt de Stichting Jaarmarkt Ingen zich alle rechten voor.
 10. De Stichting Jaarmarkt Ingen heeft voor de jaarmarkt een branchebeleid, maar verleent geen alleenrecht. Deelnemers dienen zich te houden aan het assortiment wat bevestigd is.
 11. Tot vier werkdagen voor de aanvang van de jaarmarkt kunt u kosteloos annuleren tot 16:30 uur. Vanaf vier werkdagen tot en met 2 werkdagen voor aanvang van de jaarmarkt wordt er € 15, - (vijftien euro) kosten berekend. Indien u later annuleert of afwezig bent op de jaarmarkt zal het gehele bedrag worden berekend.
 12. Bij niet verschijnen op de jaarmarkt bent u alsnog staangeld verschuldigd. Er vindt geen terugbetaling plaats van al betaalde gelden.
 13. De deelnemer dient zich op de dag van de jaarmarkt te melden in Café Ons Hoekje (achter in de zaal) bij de Stichting Jaarmarkt Ingen.
 14. Indien bij één uur voor aanvang van de jaarmarkt de stand niet in gebruik is genomen, behoudt de Stichting Jaarmarkt Ingen zich het recht voor om deze aan een ander toe te wijzen, zonder terugbetaling van al betaalde gelden.
 15. Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van standruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de Stichting Jaarmarkt Ingen.
 16. De deelnemer dient zich te houden aan de door de Stichting Jaarmarkt Ingen gestelde voorwaarden en eventueel te verstrekken instructies.
 17. De Stichting Jaarmarkt Ingen behoudt zich het recht voor een deelnemer van de jaarmarkt te verwijderen als dit ten goede komt aan het verloop van de jaarmarkt.
 18. Schade toegebracht aan verhuurder en/of derden is geheel voor rekening van de deelnemer. De Stichting Jaarmarkt Ingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van of aan persoonlijke eigendommen of aan letsel toegebracht aan personen.
 19. Het is niet toegestaan voor de officiële sluitingstijd voor publiek reeds met inpakken van goederen dan wel demonteren van de stand te beginnen.
 20. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de omgeving van zijn stand schoon wordt achtergelaten, eigen afval en overtollige goederen mee te nemen.
 21. Indien de Stichting Jaarmarkt Ingen door oorzaak van welke aard ook niet in staat is de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan de deelnemer, zal de Stichting Jaarmarkt Ingen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 22. Indien de jaarmarkt geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, zal de Stichting Jaarmarkt Ingen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 23. Verkoop van eten en drinken is niet toegestaan tenzij er toestemming is van de Stichting Jaarmarkt Ingen.
 24. Er dient zelf voor brandveiligheid zorg gedragen te worden. Alle vluchtwegen en brandkranen moet men ten allen tijde vrijhouden!
 25. De Stichting Jaarmarkt Ingen heeft het recht het reglement aan te passen c.q. te wijzigen.
 26. In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Stichting Jaarmarkt Ingen.
 27. De erkenning van dit reglement wordt door deelname als vanzelfsprekend aangenomen.
 28. Voor opmerkingen, aanmerkingen en/of vragen voor aanvang, tijdens en na de jaarmarkt kunt u terecht bij de organisatie te bereiken onder het nummer: 0344-602855 of 06-48835138 (Wim Schreuders).